Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1    Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DATATRAIL B.V , ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 72093579. hierna te noemen: DATATRAIL partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door DATATRAIL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1    Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor DATATRAIL eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van DATATRAIL.

2.2    De verplichtingen van DATATRAIL gaan nooit verder dan door DATATRAIL schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1    Alle schriftelijke aanbiedingen van DATATRAIL zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is DATATRAIL gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2    Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij DATATRAIL mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3    Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en DATATRAIL de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging” .

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1    Cliënt zal DATATRAIL steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2    Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DATATRAIL verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3    Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is DATATRAIL bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1    DATATRAIL zal de (inspannings)overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de met cliënt gemaakte afspraken.

5.2    DATATRAIL zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van DATATRAIL bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3    Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DATATRAIL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1    Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door DATATRAIL in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2    Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DATATRAIL.

6.3    Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4    Indien naar het oordeel van DATATRAIL een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is DATATRAIL bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Reisuren worden voor 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.

7.2    Beide tarieven zijn inclusief overige reiskosten en exclusief verblijf- en overige onkosten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1    Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door DATATRAIL aan te wijzen bankrekening.

8.2    Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

8.3    Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. DATATRAIL is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4    Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van DATATRAIL dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5    Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1    Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij DATATRAIL schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en DATATRAIL ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DATATRAIL  opgeschort. In dat geval is DATATRAIL verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan DATATRAIL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van DATATRAIL kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien DATATRAIL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is DATATRAIL gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van DATATRAIL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Cliënt betaalde bedrag (excl. BTW) ter zake van de werkzaamheden die in geschil zijn. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de drie maanden direct voorafgaande aan het moment dat Cliënt DATATRAIL voor deze schade aanspreekt.

Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van DATATRAIL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

11.2  De aansprakelijkheid van DATATRAIL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt DATATRAIL onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DATATRAIL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3  Aansprakelijkheid van DATATRAIL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt hierbij uitgesloten.

11.4 DATATRAIL is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk DATATRAIL, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, dan wel anderszins tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens DATATRAIL.

11.5 Opdrachtgever zal DATATRAIL vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.6 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op DATATRAIL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

11.7  Cliënt vrijwaart DATATRAIL voor alle aanspraken van derden ten gevolge of in relatie tot de werkzaamheden van DATATRAIL.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

  • Op alle door DATATRAIL bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken, of bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Cliënt ontwikkelde materialen, blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele eigendom van DATATRAIL, ook indien Cliënt aan DATATRAIL een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan of indien DATATRAIL deze gezamenlijk met Cliënt of derden heeft ontwikkeld. Zodra Cliënt alle aan DATATRAIL verschuldigde bedragen heeft betaald, verkrijgt Cliënt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief licentierecht tot het gebruik van de materialen die bij de uitvoering van de werkzaamheden door DATATRAIL ten behoeve van Cliënt zijn ontwikkeld. De rechten en bevoegdheden die Cliënt verkrijgt, zijn slechts voor het gebruik, het verveelvoudigen en het aanpassen van de materialen binnen de organisatie van Cliënt. Voor het overige zal hij deze niet gebruiken, niet verveelvoudigen noch daarvan kopieën vervaardigen.
  • Het voorgaande laat onverlet dat DATATRAIL niet beperkt wordt in haar mogelijkheden voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, modellen en andere materialen te ontwikkelen die concurrerend of vergelijkbaar zijn met de materialen die aan Cliënt ter beschikking zijn gesteld op grond van dit artikel. DATATRAIL zal bij het uitvoeren van vergelijkbare werkzaamheden – daaronder begrepen consultant diensten – voor derden gebruik kunnen maken van haar algemene kennis, ervaring en capaciteiten en van alle analyses, ideeën, ontwerpen en kennis die door DATATRAIL gebruikt zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1  Elk der partijen zal alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) als zodanig behandelen, tenzij dergelijke informatie – anders dan door overtreding van dit artikel – inmiddels openbaar is geworden of de betreffende partij door bevoegde instanties gedwongen wordt dergelijke informatie te verstrekken. Cliënt zal zonder toestemming van DATATRAIL aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van DATATRAIL, haar werkwijze en dergelijke.

13.2  De Vertrouwelijke Informatie mag slechts in het kader van de werkzaamheden gebruikt worden en mag alleen worden gekopieerd of gereproduceerd voor zover nodig om de ontvangende partij haar verplichtingen te laten verrichten onder de Overeenkomst.

13.3  Elk der partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie van de ander op dezelfde wijze behandelen, zoals zij haar eigen Vertrouwelijke Informatie en soortgelijke gegevens pleegt te behandelen, en zij zullen altijd de nodige zorgvuldigheid betrachten om geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.

Artikel 14 Annulering

14.1  DATATRAIL behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van DATATRAIL kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient DATATRAIL de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beëindiging

15.1  Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1  Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 17 Geschillen

17.1  Alle geschillen welk tussen DATATRAIL en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad, tenzij DATATRAIL ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

17.2  Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

18.2  Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DATATRAIL.

Laatste update: 12 juli 2018